“I jo què estudie?” La pregunta que aturmenta als estudiants de música

encrucijada1

David Andreu i Alberto Betes

Els alumnes de periodisme musical iniciaren, durant el curs 2012-13, unes investigacions sobre l’orientació acadèmica i professional dels alumnes de CPMT, amb la finalitat d’obtenir informació sobre el  futur més immediat dels nostres estudiants. Aquestes investigacions tingueren una primera fase d’estudi de camp que consistí en la realització d’enquestes a l’alumnat que cursava, durant eixe any acadèmic, cinqué i sisé d’Ensenyaments Professionals. La segona fase de l’estudi s’ocupà de l’anàlisi dels resultats. Les dades recollides ens aporten una informació molt interessant sobre les qüestions que preocupen els nostres alumnes en aquest àmbit. Som conscients que no és aquesta una mostra massa representativa (en total, foren entrevistats 88 alumnes: 51 de cinqué curs d’EE.PP. i 37 de sisé) Tot i això, considerem que pot resultar significativa i interessant a l’hora de reflexionar sobre un tema tan fonamental com és la gestió del futur dels nostres estudiants de música.

A continuació,  reproduïm  les preguntes formulades al costat d’una breu explicació que intenta resumir les diverses opinions registrades. Adjuntem també uns gràfics que expliquen millor, si cal, la informació rebuda de les enquestes. 

Tens la pretensió de finalitzar els estudis d’EE.PP.?

En aquest gràfic es pot observar que la major part dels alumnes (75%) tenen la pretensió de finalitzar els estudis d’Ensenyaments Professionals. Aquest resultat pot obeir fonamentalment a dos raons:

1) La voluntat per acabar un cicle formatiu, en aquest cas el grau professional que condueix al Títol Professional de Música.

2) L’interés d’aquells que volen continuar els estudis musicals i han pres la decisió de fer la prova d’accés als ensenyaments superiors.

g1

Què penses estudiar en el futur?

Sobre aquesta qüestió hi ha dos tipus de resposta: els que opten per una única alternativa i aquells que opten per més d’una alternativa. En el primer cas, destaca amb un 36% l’opció dels Ensenyaments Superiors de Música que és la prioritària entre els alumnes del CPMT; amb el 9.33% trobem l’elecció d’un grau universitari relacionat amb la salut; ensenyament i enginyeria ocupen el tercer lloc de preferència amb el 6.66% i després altres opcions més minoritàries com economia (5.33%), idiomes (4.33%), carrera militar i ciències socials (que coincideixen en un 1.33%), al igual que els que no saben o no contesten. Del segon grup, destaca amb un 8% l’opció de superior + ensenyança; en segon lloc trobem amb un 5.33% el superior + enginyeria.

g2

En cas de seguir els EE.SS., quin itinerari triaries: interpretació, pedagogia del instrument o de la música en general, composició, direcció, musicologia, gestió i producció musical o sonologia (aplicació de les TIC a la música)?

Entre la gent que té clara l’opció, destaquen interpretació i pedagogia com a opcions preferents. Després trobem altres alternatives més minoritàries que van des de direcció, musicologia o composició en ordre progressivament descendent.

De la gent que opta per dues opcions destaquen, interpretació o pedagogia en primer lloc i li segueixen, a un mateix nivell, pedagogia o direcció, composició o interpretació, interpretació o direcció, pedagogia o musicologia i composició o direcció.

Una nombre considerable d’alumnes (13%) encara no tenen clara l’opció de futur.

g3

On t’agradaria estudiar EE.SS? Per què? Tens possibilitats reals (nivell acadèmic, posició econòmica, consentiment familiar…) d’estudiar on vols?

El lloc més demandat per a estudiar els Ensenyaments Superior de Música és el Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València, seguit de l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) i el RCSMM (Real Conservatori Superior de Música de Madrid) amb un percentatge aproximat del 4%, després, el segueixen el CSMA( Conservatori Superior de Musica d’Aragó) i els conservatoris superiors de França. Com a opcions molt minoritàries trobem els conservatoris d’Amsterdam i Leipzig. Hi ha també varies respostes que mostren una dicotomia entre València-Barcelona, València-Castelló i Madrid-Barcelona. Per últim, un percentatge proper al 15% no contesta o no té clara la seua opció.

g4

En cas de no seguir amb els EE.SS., veuries interessant estudiar algun grau universitari o cicle de formació professional superior relacionat amb la música?

La gran majoria dels alumnes del CPMT opten per estudiar un grau universitari o cicle de formació professional superior relacionat amb la música, per altra part, un nombre d’ alumnes més reduït opten per no seguir amb uns estudis musicals. A més a més hi ha un nombre molt reduït d’alumnes que ni saben el que van a fer ni volen fer res.

g5

En què t’agradaria treballar?

La major part dels alumnes (51%), tenen pretensió de treballar en alguna professió relacionada amb la música, per altra banda, quasi un 30%, treballarien en una professió no relacionada amb la música. La resta dels alumnes no tenen clar o s’han deixat en blanc la resposta a aquesta pregunta.

g6

Tens absolutament clar a què et vols dedicar? Des de quan ho tens clar?

Les dos opcions més repetides són de la gent que no té clar encara a quina professió es vol dedicar, i la d’aquells que manifesten que volen dedicar-se a una carrera no relacionada amb la música. La majoria de la gent ho té clar des de els 15 anys i també hi ha un gran percentatge d’alumnes que encara no tenen clara l’opció professional.

g7

Com han contribuït els estudis musicals en la teua formació?

Pel resultat de l’enquesta, deduïm clarament que un percentatge molt alt dels entrevistats (80%) reconeix que la música ha contribuït decisivament en la seua formació personal, ressaltant el valor educatiu que té l’aprenentatge musical. La resta de respostes indiquen que per a alguns ha significat un complement útil als seus estudis, i en altres casos ha provocat una dificultat en la comptabilització dels estudis.

g8

Creus que la teua educació musical et va a servir per a trobar un treball?

La majoria de la gent (més d’un 60%) pensa que la seua educació musical sí que li va a servir per a trobar un treball; en canvi, el 30%  no està segura de que li puga servir.

g9

 Veus factible treballar en allò que t’agradaria?

 Més del 70% de la gent veu factible treballar en allò que li agradaria, mentre un poc més de un 5% pensa que no.

g10

Penses que la formació rebuda al CPMT és bona per afrontar els reptes acadèmics i professionals de futur?

Més de tres quarts dels alumnes del conservatori creu que sí que és bona per afrontar els reptes acadèmics i professionals de futur. En canvi, un nombre reduït de gent pensa que pot ser li servisca.

g11

Trobes que seria convenient més orientació a l’alumnat en aquest sentit?

Quasi un 80% pensa que sí seria convenient obtindre més orientació sobre com afrontar els reptes acadèmics i professionals del futur. Per altra banda, quasi un 20% pensa que no deurien rebre més orientació. Un nombre molt reduït d’alumnes no contesta.

 g12

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s